1950 Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

1950 Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler

20.00 TL

Kitap Hakkında

1950 Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler

(e-kitap)

Bu kitap birbirinden bağımsız ancak tümü başlıkta yazılan dönem kapsamı içinde yazılmış eserlerle ile ilgili yazılardan oluşmaktadır. Çoğu nesir olmak üzere, 1950 sonrası Türk edebiyatının roman şiir ve hikâye türündeki eserlerle ilgili olarak klasik gerçekçi, modernist ve postmodernist duyarlılıkla yazılmış olan eserlere dönük yakın okumalar yapılan bu çalışmada, aynı zamandan şiir ve gelenekle ilgili bir derleme yazısı ve Attilâ İlhan’ın şiirinde gelenek ile ilgili bir çalışma yer almaktadır. Bu kitapta yer alan makaleler daha önce başka yerde yayınlanmamış ancak iki tanesi sempozyumlarda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Bu kitap yedi bölümden oluşmaktadır. “Bedensel Yetersizliğin Türk Romanına Yansımaları” başlığını taşıyan ilk bölüm, birçok disiplinin odağında yer alan bedene dair farklı yaklaşımları ortaya koymakta ve Türk edebiyatında 16 romanda bedensel ve zihinsel engellilerin ne şekilde yansıtıldığına odaklanmaktadır. Bu makalede yer alan iki eser, kitabın başlığının kapsamı dışında kalmasına rağmen, bedensel engellilik konusunu baş kişiler düzeyinde ele aldıkları için özellikle makaleye dahil edilmiştir.

“Gelenek ve Türk Şiirinde Geleneğe Yaklaşımlar” başlığını taşıyan ve bir derleme makalesi olan ikinci bölümde Türk edebiyatında gelenek ve şiir ilişkisine dair tartışmalar bir araya derlenmiştir.

“Attilâ İlhan’ın Şiirinin Gelenekle İlişkisi” başlığını taşıyan üçüncü bölüm, bir öncekiyle bağlantılı olarak, Attilâ İlhan’ın şiiri özelinde bir araştırmadır. 

Dördüncü bölümde Yusuf Atılgan’ın romanlarında toplum ve suç ilişkisine odaklanılmaktadır.

Beşinci ve altıncı bölümler Yaşar Kemal’in eserleri üzerine yazılan makalelerdir. İlki Teneke adlı eserinde taşra düzenini irdelemekte, ikincisi ise yazarın bütün öykücülüğünü ve öykülerinde çocuk/luk üzerine bir araştırmadır.

Yedinci bölümü oluşturan Hasan Ali Toptaş’ın “Şarap Lekesi” adlı postmodernist öyküsü, açık uçlu yakın bir okumaya tabii tutulmuştur.

Metinler; eleştirel, analitik ve çözümleyici bir yaklaşımla ele alınmışlardır. Şiir ve gelenek ilişkisini ele alan makale ile Attilâ ilhan’ın şiirini gelenek açısından değerlendiren makale ve daha önce yapılmış çalışma verilerine yaslanılarak yazılmıştır. Bedensel engellilik üzerine olan çalışmada ise hem daha önce yapılmış çalışmalara yaslanılmış, hem de ele alınan romanlar yakın okuma ile değerlendirilmiştir.

Eserde yapılan inceleme araştırma ve değerlendirmeler, eleştiriyi katkı olarak kabul etmek suretiyle, edebi esere yaklaşım biçimimi örneklendirmektedir.

Bu eserin oluşmasında iki değerli meslektaşımdan gördüğüm destek için teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Macit Balık ve Doç. Dr. Haluk Öner, birikimlerini ve değerli zamanları paylaşma lütfunda bulundular.

                                                                                                                                                                           Seyit Battal UĞURLU Van/ Haziran 2022