TÜRK MÜZİĞİ KÜÇÜK USÛLLERDE - BASİT MAKÂMLARDA KEMAN ETÜTLERİ - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

TÜRK MÜZİĞİ KÜÇÜK USÛLLERDE - BASİT MAKÂMLARDA KEMAN ETÜTLERİ

170.00 TL

Kitap Hakkında

ÖN SÖZ

 

Türk müziği; teorisi, icrâsı, besteciliği, edebiyatı ve kültürüyle son iki yüzyıl resmî anlamda sahipsiz ve öksüz bırakılmıştır. Onu ayakta tutan ve birçok yara bereyle de olsa bugüne dek yaşatan ise bu kültürü önemseyen ve dinleyen kimseler olmuştur.

Batı müziği teknik ve anlayışını temel alan Mızıka-i Hümâyûn’un kurulması, Türk müziğinin iki yüzyıllık sahipsizliği şeklinde bir yan etki doğurmuş ve bu, tabiidir ki eğitimin tüm süreçlerine de yansımıştır. Bu sebeple eğitim faaliyetlerinde kullanılan metotlar, materyaller ve tekniklerin çağdaş düzeye ulaşması -yine tatmin edici olmamakla birlikte- çok zaman almıştır. Bu boşluğu doldurmaya yönelik yapılan münferit çalışmalar istisna olmakla birlikte ne yazık ki resmî veya gayrı resmî Türk müziği eğitiminde bugün dahi sistemli, bilimsel ve pedagojik bir metodlaşmaya tümüyle ulaşabilmiş sayılmayız.

İşte bu etüt kitabı, Türk müziği keman uslûbunda eğitim gören veya kendini yetiştirmek isteyen her düzey ilgiliye yararlı bir materyal olması amacıyla hazırlanmıştır.

10 zamanlıya kadar olan küçük usûllerde ve temel dokuz basit makâmda yazılan etütlerde özellikle Türk müziği uslûbuyla keman icrâ edenlerin evrensel keman eğitim metoduna uyum sağlaması açısından yay çekme yönleri de eklenmiştir. Yay çekme yönlerinin yazılmasında müzikal vurgunun yanı sıra etütlerin bir grup keman tarafından toplu olarak icrâ edilebileceği düşünülerek yay hâkimiyeti ve uyumunun geliştirilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan Türk müziği keman icrâlarında stüdyo kayıtlarının gerekleri, yani yay ağırlığının ve tutuşunun kontrolü önem taşımaktadır. Bu nedenle etütlerin, icrâcıları stüdyo kayıtlarına veya toplu icrâya alıştıracak nitelikte olmasına da dikkat edilmiştir.

Bu kitabın hazırlanması aşamasında bana şevk veren çok kıymetli sanatkâr büyüklerim, üstâdlarım Sn. Ümit Yazıcı’ya, Sn. Tahir Aydoğdu’ya, Sn. Göksel Baktagir’e ve kitaptaki notaları bilgisayar ortamına aktaran çok değerli ud sanatçısı ve akademisyen Emre Üstgül hocama en kalbî şükrânlarımı sunarım.

Yine gerek dostluğu gerekse kıymetli görüşleri ve ilmî tecrübesiyle dâimâ yanımda olan keman/ud sanatçısı-müzikolog Sn. Doç. Dr. Mehmet Halim Gençoğlu hocama husûsen teşekkür ederim.

Nâçiz çalışmamın başta Türk müziği keman icrâcıları olmak üzere tüm müzik câmiâsına faydalı olmasını dilerim.

 

 Gürhan KARAKİRAZ- İzmir – 2023